Loading

Đai xanh da trời

Danh sách các môn học thuộc Đai xanh da trời

Học viên có thể làm gì sau khi học xong Đai xanh da trời?

    • - Hiểu về máy tính, cách thức xây dựng các chương trình chạy trên máy tính,nắm được các vấn đề cơ bản về mạng Internet, về xử lý ảnh, và về an ninh/an toàn thông tin khi sử dụng máy tính, giúp cho học viên dễ dàng học các môn học khác liên quan tới khoa học máy tính và công nghệ phần mềm sau này.
    • - Có được một nền tảng kiến thức vững chắc về lập trình Android cũng như các kiến thức chuyên sâu và thủ thuật lập trình trong việc xây dựng ứng dụng Android thực tế, đủ khả năng nghiên cứu các thủ thuật lập trình Android nâng cao và chuyên sâu hơn.