Loading

Thông báo của Gsuite for Education cực hữu ích cho học sinh

08:49 25/09/2019

Sử dụng tài khoản G Suite for Education của mình, học sinh truy cập và sử dụng các Dịch vụ Chính mà Google cung cấp: Gmail, Calendar, Classroom, Drive...

Sử dụng tài khoản G Suite for Education của mình, học sinh có thể truy cập và sử dụng các Dịch vụ Chính mà Google cung cấp sau đây (như miêu tả tại https://gsuite.google.com/terms/user_features.html): 

 • Gmail

 • Google+

 • Calendar

 • Chrome Sync

 • Classroom

 • Cloud Search

 • Contacts

 • Docs, Sheets, Slides, Forms

 • Drive

 • Groups

 • Hangouts, Hangouts Chat,      

 • Hangouts Meet, Google Talk

 • Jamboard

 • Keep

 • Sites

 • Vault 

Ngoài ra, chúng tôi cũng cho phép học sinh truy cập một số dịch vụ khác của Google bằng tài khoản G Suite for Education. Cụ thể, con bạn có thể có quyền truy cập vào các dịch vụ bổ sung sau đây:

 • YouTube

 • Blogger

 • Google Maps

 • Và các dịch vụ khác 

Google cung cấp thông tin về những thông tin mà họ thu thập, cũng như cách họ sử dụng và tiết lộ thông tin mà họ thu thập từ tài khoản G Suite for Education trong Thông báo về Bảo mật của G Suite for Education. Bạn có thể đọc thông báo đó trực tuyến tại https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

Bạn nên xem lại toàn bộ thông báo này, nhưng dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến:


1. Google thu thập những thông tin cá nhân nào?

Khi tạo tài khoản học sinh, XiSo có thể cung cấp cho Google một số thông tin cá nhân nhất định về học sinh, bao gồm, ví dụ như tên, địa chỉ email và mật khẩu. Google cũng có thể thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ học sinh, chẳng hạn như số điện thoại để phục hồi tài khoản hoặc ảnh hồ sơ được thêm vào tài khoản G Suite for Education.

Khi một học sinh sử dụng các dịch vụ của Google, Google cũng thu thập thông tin dựa trên việc sử dụng các dịch vụ đó. Những thông tin này bao gồm:

 • thông tin thiết bị, chẳng hạn mẫu mã của thiết bị, phiên bản hệ điều hành, số nhận dạng thiết bị và thông tin mạng di động bao gồm số điện thoại;

 • thông tin nhật ký, bao gồm chi tiết về cách người dùng sử dụng các dịch vụ của Google, thông tin sự kiện của thiết bị và địa chỉ giao thức Internet (IP) của người dùng;

 • thông tin vị trí, được xác định bởi các công nghệ khác nhau bao gồm địa chỉ IP, GPS và các cảm biến khác;

 • số ứng dụng duy nhất, chẳng hạn như số phiên bản ứng dụng; và

 • cookie hoặc các công nghệ tương tự được sử dụng để thu thập và lưu trữ thông tin về trình duyệt hoặc thiết bị, như ngôn ngữ ưa thích và các cài đặt khác.


2. Google sử dụng thông tin này như thế nào?

 • Trong các Dịch vụ Chính của G Suite for Education, Google sử dụng thông tin cá nhân của học sinh để cung cấp, duy trì và bảo vệ các dịch vụ. Google không phát tán quảng cáo trong các Dịch vụ Chính hay sử dụng thông tin cá nhân được thu thập trong Dịch vụ Chính cho mục đích quảng cáo.
 • Trong Dịch vụ bổ sung của Google, Google sử dụng thông tin được thu thập từ tất cả các Dịch vụ bổ sung để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện chúng, để phát triển các dịch vụ mới và để bảo vệ Google và người dùng của Google. Google cũng có thể sử dụng thông tin này để cung cấp nội dung phù hợp, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm phù hợp hơn. Google có thể kết hợp thông tin cá nhân từ một dịch vụ với thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, từ các dịch vụ khác của Google.


3. Google có sử dụng thông tin cá nhân của học sinh là người dùng trong các trường K-12 để phát tán quảng cáo nhắm mục tiêu không?

Không. Đối với người dùng G Suite for Education ở các trường tiểu học và trung học (K-12), Google không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng (hoặc bất kỳ thông tin nào được liên kết với Tài khoản G Suite for Education) để quảng cáo nhắm mục tiêu, dù trong Dịch vụ Chính hay trong Các dịch vụ bổ sung khác được truy cập trong khi người dùng sử dụng tài khoản G Suite for Education.


4. Con tôi có thể chia sẻ thông tin với người khác bằng tài khoản G Suite for Education không?

Chúng tôi có thể cho phép học sinh truy cập các dịch vụ của Google như Google Docs và Sites, bao gồm cả các tính năng qua đó người dùng có thể chia sẻ thông tin với người khác hoặc một cách công khai. Khi người dùng chia sẻ thông tin công khai, thông tin có thể được thu thập và phân loại bởi các công cụ tìm kiếm, bao gồm cả Google.


5. Google sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của con tôi?

Google sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài Google trừ khi một trong các trường hợp sau đây được áp dụng:

 • Được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Google sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Google khi có sự đồng ý của phụ huynh (đối với người dùng vị thành niên), sự chấp thuận này Google có thể nhận được thông qua các trường có sử dụng G Suite for Education.

 • Với các tài khoản G Suite for Education của MVA, vì là các tài khoản do nhà trường quản lý, Google cung cấp cho quản trị viên quyền truy cập vào thông tin được lưu trữ trong đó.

 • Để xử lý bên ngoài. Google có thể cung cấp thông tin cá nhân cho các chi nhánh hoặc doanh nghiệp hoặc người đáng tin cậy khác để xử lý thông tin đó cho Google, dựa trên hướng dẫn của Google và tuân thủ thông báo bảo mật của G Suite for Education và bất kỳ biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp nào khác.

 • Vì lý do pháp lý. Google sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Google nếu họ tin tưởng rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý để:

 1. tuân thủ bất kỳ luật lệ, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu mà chính phủ có thể buộc phải thi hành. 

 2. thi hành các Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm năng.

 3. phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật.

 4. bảo vệ chống lại tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng Google hoặc công chúng theo yêu cầu của hoặc được pháp luật cho phép.


Google cũng chia sẻ thông tin phi cá nhân - chẳng hạn như xu hướng sử dụng dịch vụ của Google - công khai và với các đối tác.


6. Tôi có những lựa chọn nào với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ?

 • Trước tiên, bạn có thể chấp thuận việc Google thu thập và sử dụng thông tin về con của bạn. Nếu bạn không đồng ý cung cấp sự chấp thuận của bạn, chúng tôi sẽ không tạo tài khoản G Suite for Education cho con bạn và Google sẽ không thu thập hoặc sử dụng thông tin về con của bạn như được mô tả trong thông báo này.
 • Nếu bạn đồng ý cho con bạn sử dụng G Suite for Education, bạn có thể truy cập hoặc yêu cầu xóa tài khoản G Suite for Education của con bạn bằng cách liên hệ với XiSo qua email hotro@xiso.edu.vn. Nếu bạn muốn dừng mọi hoạt động thu thập hoặc sử dụng thông tin của con bạn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi sử dụng các điều khiển dịch vụ có sẵn để giới hạn quyền truy cập của con bạn vào các tính năng hoặc dịch vụ hoặc xóa hoàn toàn tài khoản của con bạn. Bạn và con bạn cũng có thể truy cập https://myaccount.google.com  trong khi đăng nhập vào tài khoản G Suite for Education để xem và quản lý thông tin cá nhân và các cài đặt của tài khoản.


7. Nếu tôi có câu hỏi khác hoặc muốn tìm hiểu thêm thì sao?

Nếu bạn còn câu hỏi khác về cách chúng tôi sử dụng các tài khoản G Suite for Education hoặc những lựa chọn khác mà bạn có, xin liên hệ với chúng tôi qua email: hotro@xiso.edu.vn

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách mà Google thu thập, sử dụng, và công bố thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, xin xem các thông tin dưới đây (bằng tiếng Anh) 

Các dịch vụ Chính của G Suite for Education được cung cấp cho chúng tôi theo thỏa thuận